Kalendarium

Piątek, 2018-12-14

Imieniny: Alfreda, Izydora

Statystyki

 • Odwiedziny: 66029
 • Do końca roku: 17 dni
 • Do wakacji: 189 dni

Kontakt

Częstochowa, Aleja Wojska Polskiego 130

Tel. 34 323-13-81

sp17@edukacja.czestochowa.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „DOSTĘPNA SZKOŁA”

 

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich  rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,

kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

 - poniżej po otwarciu całego artykułu znajda Państwo potrzebne dokumenty i regulaminy do pobrania

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic
z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018.

 

Projekt przewiduje udział uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w zajęciach specjalistycznych oraz współuczestnictwo uczniów/uczennic bez niepełnosprawności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami
w ramach zajęć integracyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, rodzice/opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami/kami: pedagogiem/żką, psychologiem/żką oraz specjalistami/kami (np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem).

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 1. 1.    Zajęcia specjalistyczne:
 • Zajęcia usprawniające wzrok
 • Kurs obsługi programów czytających
 • Terapia metodą Tomatis
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia indywidualna
 • Terapia Biofeedback
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia usprawniające słuch
 • Terapia ręki
 • Terapia behawioralna
 • Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

 

 

 1. 2.    Zajęcia integracyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczno-techniczne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje przedsiębiorcze
 • Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 • Zajęcia rozwijające kompetencje naukowe

 

 1. 3.    Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych

Nazwa konsultacji

Przewidywany udział rodziców/opiekunów prawnych

Konsultacje z psychologiem/żką
i pedagogiem/żką

Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci biorących udział w projekcie

Konsultacje ze specjalistami/kami
(np. dietetykiem, diabetologiem, neurologiem, rehabilitantem)

Konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD
06 WRZEŚNIA 2017 R. DO  14 WRZEŚNIA  2017 R.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych,
a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem. 

Autor: Michał